Title Image

Diensten

Onze diensten kenmerken zich altijd in de praktische toepasbaarheid en zijn gericht op actie. Wij sturen op concrete resultaten. Met onze diensten houden wij altijd zicht op het grote geheel en zorgen dat de diensten naadloos aansluiten bij de eigen visie en missie.

Vrij naar Confusius

‘Vertel het me en ik zal het vergeten, Laat het me zien en ik zal het onthouden, Betrek me en ik zal het begrijpen.’

Gezond Werkklimaat

In een gezond werkklimaat kun je zijn wie je wilt zijn met al je talenten, kwaliteiten, ideeen en tekortkomingen. In een gezond werkklimaat is ruimte voor een wederkerige arbeidsrelatie met ruimte voor ontwikkeling wat maakt dat organisaties versterken en medewerkers graag in juist jouw organisatie willen werken.

Deze elementen worden steeds meer belangrijk in tijden waar de zoektocht naar goede mensen steeds meer uitdaging kent. In een gezond werkklimaat is geen ruimte voor onveiligheid. In deze organisaties is actief aandacht voor fijn kunnen samenwerken in veiligheid. Wil jij dat ook? Wij kunnen je bijstaan met de volgende interventies:

 • Vergroten van het bewust worden. Bizar of heel gewoon Zicht krijgen op wat men in de organisatie gewoon en acceptabel vindt of heel bizar. Je krijgt concreet handvatten voor een normstellend kader. Je brengt je gedragscode tot leven en leert elkaar beter begrijpen
 • Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in organisaties naar aard, ernst en omvang
 • Opvang van organisaties en teams bij grensoverschrijdend gedrag
 • Ondersteuning bij een plan van aanpak om voorkomende situaties te keren
 • Sparringpartner van directie en managementteam
 • Ondersteunen van directie en managementteam bij het creëren van een Gezond Werkklimaat en de eigen invloed daar op.
 • Trainen van leidinggevenden
 • Begeleiden en coachen van teams
 • Begeleiden intervisie
 • Ondersteunen bij creëren sociale en psychologische veiligheid

Inzetbaarheid en verzuim

De volwassen arbeidsrelatie staat centraal. Werken is gezond. Samen zoeken welke mogelijkheden en aanpassingen realiseerbaar zijn op individueel-, team- en organisatieniveau.

Verkenning op organisatieniveau

Organisatiescan inclusief concreet plan.

Een structurele verzuimdaling van 25% is haalbaar en zorgt voor meer mensen beschikbaar, kostenverlaging en meer efficiëntie in de organisatie

Geeft zicht op:

 • Effectiviteit van gevoerde beleid op verzuim en inzetbaarheid
 • Inzicht wat haalbaar is binnen jouw organisatie
 • Concreet stappenplan hoe daartoe gekomen kan worden

Ondersteuning bij het vinden van arbodienstverlener

Een veranderde visie vraagt vaak een andere rol van de arbodienstverlener. Ondersteuning is mogelijk bij:

 • Het vormen van een nieuw beeld en vertalen dat naar een pakket van eisen
 • Bieden van procesondersteuning
 • marktkennis.
 • Onafhankelijk adviseur zonder belangen

Draagvlak in de organisatie

Successen staan en vallen met draagvlak in de organisatie zelf. Betrekken van de organisatie is daarom van wezenlijk belang

 • Kickoff bijeenkomst
 • Brownpapersessie met sleutelfiguren
 • Medewerkersbijeenkomsten
 • Communicatieplan
 • Managementinformatie
 • Verzuimanalyse, kwalitatief en kwantitatief

Complexe dossiers individueel

We gaan concreet aan de slag met complexe dossiers zodat er snel overzicht bestaat van hetgeen te doen is en inzicht waar de organisatie staat.

Begeleiding van medewerkers in specifieke vraagstukken. Schakel tussen medewerker en werkgever. Contacten UWV

Begeleiding proces en inhoud: de juiste match met de mogelijkheden en versterken van de werkconditie

Arbothema’s

De arbothema’s worden vaak als heet hangijzer gezien. Activiteiten die moeten vanwege de wettelijk verplichting maar er echt iets aan hebben….. Zo wordt een RI&E vaak uitbesteed en heel technisch ingericht met een dik rapport aan adviezen die vervolgens niet worden opgelost. Dat kan anders en organisaties verdienen dat ook. Het doel is een flexibele en geïntegreerde arbo organisatie, niet als parallel proces in je organisatie maar volledig geïntegreerd in de reguliere bedrijfsvoering. Adviezen en acties gericht om je organisatie te versterken, de rest laten we weg.

Arbostructuur

Arbothema’s levend op de werkvloer, met eigen mensen en passend in bestaande structuren. Helderheid in taken, rollen en verantwoordelijkheden. Doen wat werkt

Preventiemedewerker en OR

In aansluiting op arbostructuur de taak van preventiemedewerker invulling geven, net als die van de OR die een belangrijke rol heeft bij instemming en advies

 • Opleiding en coaching van preventiemedewerker
 • Opleiding en coaching van OR

RI&E

Praktische en dynamische aanpak van inventariseren van risico’s en daarmee gelijk de borging ervan door eigen medewerkers. Dat geeft het grootste effect in de praktijk: waarbij aandacht structureel georganiseerd is. Daarom is het zo belangrijk betrokkenheid van de organisatie te hebben. De kunst is het licht, luchtig en dynamisch te houden.

 

Wij kunnen ondersteuning bieden bij:

 • Doelstelling vooraf
 • Instrument kiezen en inrichten
 • Rollen en taken toewijzen
 • Projectplan tbv uitvoering
 • Coaching tijdens uitvoering
 • Rondgangen
 • Formele toetsing
 • Ondersteunen presentatie resultaten aan management, team, medewerkers
 • Vertalen naar plan van aanpak en implementatie

PMO

Arbeidgezondheidskundig onderzoek gebaseerd op de risico’s uit de inventarisatie is een wettelijke verplichting. Het doel is zicht te krijgen in hoeverre sprake is van gezondheidsschade tgv het risico zodat deze risico’s kunnen worden aangepakt. De kunst is een onderzoek zo aan te bieden dat organisaties en medewerkers meerwaarde zien en aan de slag gaan met de uitkomsten.

 • Doelstelling vooraf
 • Vragenlijstonderzoeken
 • Aanvullend onderzoek
 • Alternatief onderzoek, vergroten bewust worden
 • Betrekken preventiemedewerkers, OR, management
 • Ondersteunen presentatie
 • Vertalen naar plan van aanpak en implementatie
 • Meer werkplezier en meer efficiëntie
 • Medewerkers kunnen beter regie nemen over hun loopbaan

MTO

 • Doelstelling vooraf
 • Vragenlijstonderzoeken
 • Aanvullend onderzoek
 • Betrekken preventiemedewerkers, OR, management
 • Ondersteunen presentatie
 • Vertalen naar plan van aanpak en implementatie

Vertrouwenspersoon

Leveren van een externe vertrouwenspersoon

Veiligheidsgedrag versterken

De praktijk is de meest uitdagende factor waarin wordt uitgemaakt of risico’s ook gevaren zijn of niet.

Hoe men acteert in organisaties is daarmee van belang

Bewustzijn is een onlosmakelijke factor hierin en juist dat kunnen we helpen te versterken.

Detachering

Onze professionals werken allemaal vanuit het gedachtengoed dat resultaat voor de opdrachtgever van belang is en de aanpak vooral praktisch en concreet is. Behoefte aan (tijdelijke)  capaciteit of extra ondersteuning bij organisatieveranderingen kunnen deze veranderingen versnellen.

 • Casemanager
 • Senior HR
 • Hands-on HR medewerker
 • Manager
 • Arbospecialist

Werkdruk en werklast

Werkdruk en werklast zijn veelgehoorde geluiden. Het idee dat beide onderdelen gaan over beleving is hardnekkig en onjuist. Goed onderzoek naar objectieve werkdruk en werklast en daarnaast naar energiebronnen die in essentie aanwezig zijn kan leiden tot heel praktische veranderingen in werkprocessen, afspraken, samenwerking zodat de werklast en werkdruk duurzaam acceptabel wordt of is.

Balans werk en privé

De balans van werk en privé is voor veel mensen een doorlopend vraagstuk. Zeker in deze tijden waarin veel mensen zich moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden.

 

Er zijn veel theorieën over de balans van werk en privé. De theorie is een, het in de praktijk brengen is nog iets heel anders. Je kent vast van die dagen: je duikt in de ochtend achter je laptop, drinkt een kop koffie achter je laptop, eet nog even wat en voor je het weet is het alweer einde van de dag. Je hebt nauwelijks gelopen, je stappenteller laat maximaal 1500 stappen zien. Dat moet anders denk je, maar hoe.

 

Heel praktische tips en ook eerder gemaakte knelpunten hebben geleidt tot een visie op de balans werk en privé.

 

 • houd een agenda bij met je taken
 • neem aan het einde van de dag een kwartier tijd om na te gaan welke activiteiten energie geven en welke veel energie kosten
 • pauzes
 • fysieke activiteit
 • anderen inzetten en hulp vragen
 • andere activiteiten
 • thuisfront
 • sociale netwerk

Overige activiteiten

Interne activiteiten, sparren en brainstormen over plannen en haalbaarheid. Intern overleg en afstemming van dienstverlening/ visievorming of anders met professionals.